Adatkezelési Tájékoztató

Verziók: 2021.10.10.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A VIRÁG TREND ÁRUHÁZ Kft. a www.vta.hu weboldalon rendelkezésére bocsátott adatok kezelésére vonatkozóan, annak érdekében, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) szerint az érintett hozzájárulása egyértelmű és részletes tájékoztatáson alapuljon, az alábbi információkat bocsátja az érintettek rendelkezésére.

 

1. Adatkezelő

 

Az adatkezelő a VIRÁG TREND ÁRUHÁZ Kft. (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 77., Cg. 01-09-867443 telefonszám: (+36-24) 539-595, email cím: info@vta.hu).

 

2. Adatkezelés célja

 

Az adatkezelő tevékenységével, szolgáltatásaival, aktuális ajánlataival, kedvezményeivel kapcsolatos ingyenes tájékoztatás, információk küldése, valamint ebből a célból az érdeklődő felhasználóknak a 3. pontban meghatározott adataiból képzett adatbázis kezelése, az alábbiak szerint:

 

a) Hírlevél küldése,

b) Webáruház üzemeltetése és

c) Kapcsolattartás útján.

 

3. Kezelt személyes adatok köre

 

Az adatkezelő a 2. pontban meghatározott célból a rendelkezésére bocsátott alábbi személyes adatokat kezeli:

 

2. a)     Hírlevél: Név, e-mail cím,

2. b)     Webáruház: Felhasználói azonosító adatok: kapcsolattartó neve, login, jelszó, telefonszám, email cím,

            Számlázási adatok: név, irányítószám, település, cím,

2. c)     Kapcsolattartás: Név, email cím, telefonszám, az érintett üzenetében megadott esetleges további személyes adatok

 

4. Az adatkezelés jogalapja

 

A személyes adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján, azaz az érintett hozzájárulásán alapul.

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy személyes adatainak megadása önkéntes alapon történik. Azonban, ha nem adja meg a személyes adatait, úgy nem áll módunkban Önnek a kért hírlevelet, információkat, stb. nyújtani. Továbbá Ön bármikor szabadon visszavonhatja a hozzájárulását a weboldalakon és a hírlevelekben megadott linken. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét.

 

5. Az adatok megismerésére jogosultak

 

Az adatokat az adatkezelő a 2. pont szerinti célból igénybe vett mindenkori közreműködői részére adhatja át annak érdekében, hogy a közreműködő az érintett személyt a fent részletezett tájékoztatás vagy információ közlése érdekében megkeresse.

 

A személyes adatokat az adatkezelő alkalmazottain és a fentiek szerinti közreműködőkön kívül harmadik személyek nem ismerik meg.

 

6. Adatfeldolgozás

 

Az adatfeldolgozás körébe tartozó műveleteket az adatkezelő adatfeldolgozás körébe tartozó tevékenységet magában foglaló szolgáltatás nyújtása céljából mindenkor szerződött vállalkozói vagy megbízottai végezhetnek.

 

A személyes adatokhoz továbbá a weboldal tárhelyszolgáltatója ZSENILIA Kft ,1141 Budapest, Szugló utca 82. is hozzáféréssel rendelkezhet.

 

Az adatkezelő megfelelő intézkedésekkel biztosítja, hogy a nevében és megbízásából eljáró adatfeldolgozók kizárólag az adatkezelő utasításainak megfelelően, a vonatkozó magyar és uniós adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeljék a részükre rendelkezésre bocsátott személyes adatokat.

 

7. Adatkezelés időtartama

 

Az adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

 

8. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően az érintett jogosult: (i) személyes adataihoz hozzáférést kérni; (ii) a személyes adatai helyesbítését kérni; (iii) a személyes adatai törlését kérni; (iv) a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni; (v) személyes adatai tekintetében adathordozhatósággal élni; és (vi) tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen.

 

(i)    Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adataihoz, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon. A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi információkra: az adatkezelés célja, a kezelt adatok kategóriái, azon címzettek megjelölése, akik részére az adatokat továbbították. Az érintett továbbá jogosult arra, hogy másolatot kérjen az adatkezelő által kezelt személyes adatairól.

(ii)   Helyesbítéshez való jog: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésre, illetve a hiányos személyes adatok kiegészítésre kerüljenek.

(iii)  Törléshez (elfeledtetéshez) való jog: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatok törlésre kerüljenek, és az adatkezelő köteles lehet arra, hogy az ilyen adatokat törölje.

(iv)  Adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatok kezelése korlátozásra kerüljön. Ilyen esetben az érintett adatok kizárólag meghatározott célokból kezelhetők.

(v)   Adathordozhatóság: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

       Az érintett továbbá jogosult lehet arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

(vi)  Tiltakozáshoz való jog: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy az adatkezelő nem kezelheti tovább ezen adatokat.

 

A fenti jogokkal kapcsolatban kérjük, vegyék figyelembe, hogy egyes esetekben az adott kérés teljesítése az adat természete miatt nem vagy csak korlátozottan lehetséges, illetve hogy a fenti jogosultságok nem korlátlanok, és annak gyakorlását az irányadó adatvédelmi szabályok feltételekhez köthetik.

 

Az Érintett a fenti jogait az adatkezelő címére küldött postai levél, vagy e-mail címére küldött elektronikus levél útján gyakorolhatja. Az érintett továbbá jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

 

A jelen tájékoztatás alapján tett hozzájáruló nyilatkozat bármikor, részben vagy egészben, korlátozás nélkül visszavonható postai úton 2310 Szigetszentmiklós Leshegy u. 9., e-mailben az info@vta.hu e-mail címen vagy személyesen az adatkezelő  áruházában rögzített nyilatkozat útján, a 3. pont szerinti kezelt adatok körébe tartozó név valamint e-mail cím megadásával.

 

9. Süti tájékoztató

 

Ide kattintva [hiperlink hivatkozás] elolvashatja a sütikre vonatkozó tájékoztatónkat is, amely arról tartalmaz információkat, hogyan használja az adatkezelő a sütiket és más hasonló technológiákat.

10. A jelen tájékoztató módosítása

 

Az adatkezelő jogosult arra, hogy a jelen tájékoztatót a jogszabályi környezetben vagy az adatkezelési tevékenységben bekövetkezett változás esetén módosítsa. Az utolsó frissítés dátuma a jelen tájékoztató végén kerül feltüntetésre. Kérjük, gondoskodjon arról, hogy bizonyos időközönként áttekintse a jelen tájékoztatót annak érdekében, hogy naprakész információkkal rendelkezzen a személyes adatai kezelésével összefüggésben.

 

Az oldal által használt cookie-k

Név Cél Kategória Lejárat
PHPSESSID A PHPSESSID egy munkamenet cookie, mellyel a kiszolgáló megtartja a felhasználói munkamenet névtelenségét. Szükséges cookie A felhasználói munkamenet végén.
PRIVACY-LEVEL A felhasználó által kiválasztott adatvédelmi szint. Szükséges cookie 1 év.
CART-ID A felhasználó kosarának az azonosító kódja. Funkcionális cookie 1 év.

Google Analytics

A Google Analytics a Google Inc. („Google”) internetes elemző szolgáltatása, amely segít cégünknek többet megtudni arról, hogy látogatói milyen szokások szerint használják a weboldalt. A Google Analytics olyan információkat összegez a weboldal használatáról, mint például az IP-cím, amelyet a rendszer elküldhet a Google-nek, és a kiszolgáló szerverein tárolja. Ezeket az információkat jelentések készítéséhez és a webes áruházunk működésének javításához használjuk fel. A cookie-k anonim információkat gyűjtenek továbbá a következőkről is: a weboldal látogatóinak száma, illetve azzal kapcsolatos adatok, hogy a látogatók milyen oldalról érkeznek a webhelyünkre és, és mely oldalainkat tekintik meg.
__utma A felhasználók és munkamenetek megkülönböztetésére szolgál. A cookie akkor jön létre, amikor a javascript könyvtár végrehajtásra kerül, és nincs létező __utma cookie. Ez a cookie minden alkalommal frissül, amikor az adatokat küldünk a Google Analyticsnek. Teljesítmény cookie Létrehozástól / frissítéstől számított 2 év.
__utmb Új munkamenetek / látogatások észlelésére szolgál. A cookie akkor jön létre, amikor a javascript könyvtár végrehajtásra kerül, és nincs létező __utmb cookie. Ez a cookie minden alkalommal frissül, amikor az adatokat küldünk a Google Analyticsnek. Teljesítmény cookie Létrehozástól / frissítéstől számított 30 perc.
__utmc Az _utmb cookie-val együtt a böngésző bezárásának idejét mutatja meg. Teljesítmény cookie A böngésző bezárásakor.
__utmt Used to throttle request rate. Teljesítmény cookie 10 perc.
__utmv Used to store visitor-level custom variable data. This cookie is created when a developer uses the _setCustomVar method with a visitor level custom variable. This cookie was also used for the deprecated _setVar method. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics. Teljesítmény cookie Létrehozástól / frissítéstől számított 2 év.
__utmz Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Google Analytics. Teljesítmény cookie Létrehozástól / frissítéstől számított 6 hónap.

Google Tag Manager

_ga Used to distinguish users. Teljesítmény cookie 2 év.
_gid Used to distinguish users. Teljesítmény cookie 24 óra.
_gat Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_{property-id}. Teljesítmény cookie 2 év.
AMP_TOKEN Contains a token that can be used to retrieve a Client ID from AMP Client ID service. Other possible values indicate opt-out, inflight request or an error retrieving a Client ID from AMP Client ID service. Teljesítmény cookie Változó: 30 másodperctől akár 1 évig.
_gac_{property-id} Contains campaign related information for the user. If you have linked your Google Analytics and AdWords accounts, AdWords website conversion tags will read this cookie unless you opt-out. További információk a Google webhelyén. Teljesítmény cookie 90 nap.

Google Maps

SNID A Goolge Maps (térképszolgáltatás) használja a felhasználó adatok tárolására. Funkcionális cookie 6 hónap.
SID A Goolge Maps (térképszolgáltatás) használja a felhasználó adatok tárolására. Funkcionális cookie A felhasználói munkamenet végén.
SS A Goolge Maps (térképszolgáltatás) használja a felhasználó adatok tárolására. Funkcionális cookie A felhasználói munkamenet végén.
SAPISID A Goolge Maps (térképszolgáltatás) használja a felhasználó adatok tárolására. Funkcionális cookie A felhasználói munkamenet végén.
APISID A Goolge Maps (térképszolgáltatás) használja a felhasználó adatok tárolására. Funkcionális cookie A felhasználói munkamenet végén.
SSID A Goolge Maps (térképszolgáltatás) használja a felhasználó adatok tárolására. Funkcionális cookie A felhasználói munkamenet végén.
HSID A Goolge Maps (térképszolgáltatás) használja a felhasználó adatok tárolására. Funkcionális cookie A felhasználói munkamenet végén.
NID A Goolge Maps (térképszolgáltatás) használja a felhasználó adatok tárolására. Funkcionális cookie 6 hónap.
PREF A Goolge Maps (térképszolgáltatás) használja a felhasználó adatok tárolására. Funkcionális cookie 1 év.

Facebook

Regisztráció

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy nagykereskedői megrendelő rendszerünket kizárólag viszonteladók vehetik igénybe, a regisztrációs űrlapon kitöltött adatokat legfeljebb 2 munkanapon belül ellenőrizzük és külön e-mailben tájékoztatjuk a jóváhagyásról.

Magánvásárlókat kérjük, keressék viszonteladó partnereinket.

Vásárlási információ

A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.
Számlázási adatok
Számlázási név.
Kérjük, adja meg a számlázási nevet!
Adószám rendben.
Kérjük, adja meg az adószámát!
Ország rendben.
Kérjük, adja meg az országot!
Irányítószám rendben.
Kérjük, adja meg az irányítószámot!
Település rendben.
Kérjük, adja meg a települést!
Utca rendben.
Kérjük, adja meg az utcát!
Házszám rendben.
Kérjük, adja meg a házszámot, emeletet és ajtót!